20220411 Gus (2)

Gus climbing a tree. Human off-screen, “Great climbing, Gus!”